TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Yayınlama: 07.11.2023 09:35
A+
A-

T.C.
DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Derik Belediyesi’ne ait, Mardin Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi, 291 ada 2parsel, 291 ada 1 parsel, 288 ada 9 parsel, 289 ada 1 parsel taşınmazların tabloda belirtilen gün ve saatlere göre olmak üzere 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile ihale edilmek suretiyle satışı yapılacaktır.

DERİK  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

MADDE-1
Mülkiyeti Derik Belediyesi’ne ait, Mardin Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi, 291 ada 2 parsel, 291 ada 1 parsel, 288 ada 9 parsel, 289 ada 1 parsel taşınmazların 2886 Sayılı yasanın 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır. İhale konusu taşınmazın bilgileri ile tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup ihale ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saatte Derik Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.

MADDE-2
 İhaleye katılmak isteyenler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için taşınmazların Tahmin Edilen bedelinin en az %10 (yüzde -on) nispetinde geçici teminatı 16.11.2023 Perşembe gününe kadar, banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir.) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemizin veznesine veya iş bankası TR02 0006 4000 0016 5000 6232 68 no’lu hesap numarasına yatırılabilir. Satış ihalesine ait satış şartnamesi, her gün mesai saatler içerisinde görülebilir ve şartnameyi her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilir. Ayrıca www.derik.bel.tr adresinden taşınmaz satış şartnamesine ulaşabilirler.


Sıra No

Mahalle

Ada
Parsel

Yüzölçümü

 

Tahmin Edilen
Satış Bedeli (TL)
 

Geçici Teminat Mektubu
%10

       
İhale Tarihi

İhale Saati
1Cevizpınar291/2294,30441.450,00TL44.145,0016.11.202314:00
2Cevizpınar291/1316,46474.690,00 TL47.469,0016.11.202314:20
3Cevizpınar288/9265,49358.411,50 TL35.841,1516.11.202314:40
4Cevizpınar289/1180,05243.067,00 TL24.306,7516.11.202315:00

MADDE-3

İstekliler teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne kayıt numarası alarak teslim edecekler ve iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A. Gerçek Kişiler;
1- Tebligat için ikametgah belgesi,
2- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan sureti,
3- İmza beyannamesi, temsil durumunda noter durumunda vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi / makbuzu,
5- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
6-Taşınmaz satış şartname aldığına dair belge, şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,
7- Derik Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Emlak, ÇTV, İlan Reklam Vergisi, Ecrimisil, Kira vs.)  ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

B. Tüzel Kişiler;
1- Tebligat için adres beyanı,
2- Mevzuat gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasına ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- İlgilisine göre Tüzel Kişiliği ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Temsil durumda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
5- Geçici Teminat mektubu veya alındı belgesi / makbuzu,
6-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
7- Taşınmaz satış şartname aldığına dair belge, şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,
8- Derik Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Emlak, ÇTV, İlan Reklam Vergisi, Ecrimisil, Kira) ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

C. Ortak Girişimler;Ortak Girişi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi

MADDE -4
Başvuru dosyası idareye verildikten sonra,son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrağın değiştirilmesi veya eksik evrağın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, idareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınmayacaktır.

MADDE -5
Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE-6
Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

#ilangovtr
Basın No ILN01923486
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.